[TOP 100+] Từ vựng tiếng Anh về trái cây cho trẻ (Mới 2023)

đại lý rượu hennessy
vựng tiếng Anh về trái cây được xem là 1 vào các vấn đề hơi thân quen. Trái cây được xem là đồ ăn vừa có lợi mang đến sức khỏe thể chất, vừa bổ trợ phổ biến vi ta min & khoáng vật. Vì vậy, chúng đính thêm ngay tắp lự mang quần chúng. # Việt vào mọi bữa ăn uống dãy vào ngày. Học tiếng Anh về vấn đề nà tiếp tục trợ giúp nhỏ tuổi thuận tiện chú tâm điều này, nhanh gọn phần mềm rộng. Bố mẹ có thể cộng Kyna For Kids tìm hiểu và khám phá về chuỗi từ vựng nè nhé .

100+ từ vựng tiếng anh về trái cây mà trẻ nên biết

Trái cây đính thêm ngay tắp lự mọi đến ngày sở hữu đời sống tất cả chúng ta. Chính thế cho nên, nhỏ xíu tiếp tục càng thú vị rộng lúc ấy được xem là loại trái cây nhỏ tuổi yêu thương ham mê. Bố mẹ có thể lợi dụng gần yếu tố nè, trợ giúp bé thưởng thức kết cấu, từ vựng ngoại ngữ đi theo vấn đề món ăn .

từ vựng tiếng anh trái cây

Hãy mở màn gần bởi vấn đề học tập từ vựng trái cây bên dưới vẻ ngoài flashcard. Với luật pháp nà, nhỏ tuổi tiếp tục cảm nhận thấy sung sướng lúc học tập cộng các biểu tượng logo đầy sắc tố, sôi động. Đồng thời cần tích hợp vấn đề học tập trải qua các hoạt động giải trí vào trong thực tiễn cũng như nạp năng lượng, đi nhà hàng siêu thị, … .

english fruit vocabulary

Bắt đầu bởi các câu hỏi tiếng Anh & nhỏ dại tiếp tục được xem là toàn cầu đáp. Chắc chắn bé dại tiếp tục rất chi là thú vị lúc nhập cuộc cộng cha mẹ. HÌnh thành phản ứng nhanh chóng, để ý từ vựng chậm rộng .

 1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 2. Apple: /’æpl/: táo
 3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 4. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 5. Grape: /greɪp/: nho
 6. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 7. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 8. Mango: /´mæηgou/: xoài
 9. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 10. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 11. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
 12. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 13. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 14. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
 15. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
 16. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
 17. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
 18. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
 19. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 20. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 21. Plum: /plʌm/: mận
 22. Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 23. Peach: /pitʃ/: đào
 24. Cherry: /´tʃeri/: anh đào
 25. Sapota: sə’poutə/: sapôchê
 26. Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 27. Coconut: /’koukənʌt/: dừa
 28. Guava: /´gwa:və/: ổi
 29. Pear: /peə/: lê
 30. Fig: /fig/: sung
 31. Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
 32. Melon: /´melən/: dưa
 33. Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 34. Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
 35. Longan: /lɔɳgən/: nhãn
 36. Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
 37. Berry: /’beri/: dâu
 38. Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 39. Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 40. Persimmon: /pə´simən/: hồng
 41. Tamarind: /’tæmərind/: me
 42. Cranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quất
 43. Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 44. Dates: /deit/: quả chà là
 45. Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
 46. Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
 47. Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
 48. Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 49. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
 50. Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 51. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
 52. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 53. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
 54. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
 55. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 56. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 57. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 58. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 59. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
 60. Raisin: /’reizn/: nho khô
 61. Broccoli: /

  ˈbrɒk.əl.i

  /: Bông cải xanh

 62. Artichoke: /ˈɑː. tɪ. tʃəʊk/: Atiso
 63. Celery: /

  ˈsel.ər.i

  /: Cần tây

 64. Pea: /piː/: Đậu Hà Lan
 65. Fennel” /

  ˈfen.əl

  /: Thì là

 66. Asparagus: /əˈspær. ə. ɡəs/: Măng tây
 67. Leek: /liːk/: Tỏi tây
 68. Beans: /biːn/: Đậu
 69. Horseradish: /ˈhɔːsˌræd. ɪʃ/: Cải ngựa
 70. Corn: /kɔːn/: Ngô (bắp)
 71. Lettuce: /ˈlet. ɪs/: Rau diếp
 72. Beetroot: /ˈbiːt. ruːt/: Củ dền
 73. Mushroom: /ˈmʌʃ. ruːm/: Nấm
 74. Squash: /skwɒʃ/: Bí
 75. Cucumber: /

  ˈkjuː.kʌm.bər

  /: Dưa chuột (dưa leo)

 76. Potato: /pəˈteɪ. təʊ/: Khoai tây
 77. Garlic: /ˈɡɑː. lɪk/: Tỏi
 78. Onion: /ˈʌn. jən/: Hành tây
 79. Green onion: /ˌɡriːn ˈʌn. jən/: Hành lá
 80. Tomato: /təˈmɑː. təʊ/: Cà chua
 81. Marrow: /ˈmær. əʊ/: Bí xanh
 82. Radish: /ˈræd. ɪʃ/: Củ cải
 83. Bell pepper: /

  ˈbel ˌpep.ər

  /: Ớt chuông

 84. Hot pepper: /hɒt ,

  pep.ər

  /: Ớt cay

 85. Carrot: /ˈkær. ət/: Cà rốt
 86. Pumpkin: 

  /ˈpʌmp. kɪn/: B

  í đỏ

 87. Watercress: /ˈwɔː. tə. kres/: Cải xoong
 88. Yam: /jæm/: Khoai mỡ
 89. Sweet potato: /ˌswiːt pəˈteɪ. təʊ/: Khoai lang
 90. Cassava root: /kəˈsɑː. və, ruːt / :Khoai mì
 91. Herbs/ rice paddy leaf: /hɜːb/: Rau thơm
 92. Wintermelon: Bí đao
 93. Ginger: /

  ˈdʒɪn.dʒər

  /: Gừng

 94. Lotus root: Củ sen
 95. Turmetic: Nghệ:
 96. Kohlrabi: /ˌkəʊlˈrɑː. bi/: Su hào
 97. Knotgrass: Rau răm
 98. Mint leaves: Rau thơm (húng lũi)
 99. Coriander: /

  ˌkɒr.iˈæn.dər

  /: Rau mùi

 100. Water morning glory: Rau muống

Từ vựng tiếng Anh về trái cây được xem là vấn đề hơi thân quen, thân mật mang trẻ em. Điều nà trợ giúp nhỏ tiếp thụ nhanh chóng & chú tâm điều này chậm rộng vô cùng phổ biến. không giống nhau, cha mẹ hoàn toàn có thể tích hợp mang rộng rãi khí cụ học tập dị biệt nhau. Điển hình như học tập bên trên flashcard, bài bác hát, game show đố vui từ vựng, … .
Đồng thời, cha mẹ cũng hoàn toàn có thể cộng bé phần mềm gần vào các hoạt động giải trí cuộc sống dãy đúng ngày. Từ ấy hoàn toàn có thể phối hợp mang nhau linh động & đúng mực rộng siêu đa dạng. Kyna For Kids hy vọng rằng 100 từ vựng trái cây bên trên tiếp tục trợ giúp cha mẹ với gắn thêm Power nguồn học tập liệu có ích dành riêng mang lại bé .

Kynaforkids tổng hợp

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *