Measles Là Gì – Measles Fact Sheet Thông Tin Về Bệnh Sởi

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Đang xem: Measles là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Triple Test Là Gì – Và Cần Thực Hiện ở Tuần Thai Nào

It seems therefore that the epidemiology of rubella is more sensitive to differences in mixing patterns than mumps and measles.
Analysis suggests that the pre-vaccination patterns of measles and mumps infection in the different countries were similar.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của các nhà cấp phép.
Measles vaccine efficacy during an outbreak in a highly vaccinated population : incremental increase in protection with age at vaccination up to 18 months.
We can conclude that low susceptibility countries have achieved or are very close to measles elimination.
Measles tends to die out in isolated communities of less than 250 000 but is often re-introduced by migrants and visitors.
Three patterns were observed in the country-specific measles seroprofiles, ranging from (very) low susceptibility (four countries) to high susceptibility (one country).
Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism.
Very few studies have estimated the impact of measles epidemics in a group of vaccine decliners on a surrounding population of vaccine acceptors.
This suggests that preschool and school-age mixing is an important determinant of varicella transmission as with other childhood infections such as measles and rubella.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Dreamer Là Gì – Bạn Là Dreamer Hay Doer

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *