5 Nguyên Nhân Khiến Bạn đi Tiểu Nhiều Là Bệnh Gì

Ngày 02/07/2020 <b>Tham vấn y khoa : </b> B&#225;c sĩ Trần Thị Kim Ngọc <br> <p><b> Tiểu tiện l&#224; một trong những hoạt động sinh l&#253; của cơ thể để loại thải những chất cặn b&#227; ra ngo&#224;i. V&#236; thế, nhiều người đ&#227; nghĩ rằng đi tiểu nhiều l&#224; thận đang l&#224;m việc hiệu quả, qu&#225; tr&#236;nh lọc nhanh. Tuy nhi&#234;n, quan điểm n&#224;y c&#243; thật sự đ&#250;ng hay kh&#244;ng? Đi tiểu nhiều lần l&#224; chuyện b&#236;nh thường hay l&#224; dấu hiệu của bệnh l&#253; tiềm ẩn? B&#224;i viết dưới đ&#226;y, MEDLATEC sẽ giải đ&#225;p cặn kẽ về chứng tiểu nhiều để bạn c&#243; thể tham khảo.</b></p>
06/03/2019 | Buồn tiểu, đi tiểu ngay c&#243; tốt kh&#244;ng?
09/09/2015 | Đi tiểu c&#243; dấu hiệu sau cần chữa gấp kẻo nguy cơ chạy thận cả đời
<p> <h2><strong>1. Sinh l&yacute; tiểu tiện ở người b&igrave;nh thường như thế n&agrave;o?</strong></h2> <h3>Lượng nước tiểu v&agrave;o v&agrave; ra ở cơ thể b&igrave;nh thường</h3> <p>Với một người b&igrave;nh thường, một ng&agrave;y khi được cung cấp đủ 2 l&iacute;t nước th&igrave; sẽ đi tiểu khoảng 5 đến 10 lần v&agrave; kh&ocirc;ng đi tiểu v&agrave;o ban đ&ecirc;m. Nếu cơ thể bạn b&igrave;nh thường, kh&ocirc;ng mắc c&aacute;c bệnh l&yacute; li&ecirc;n quan đến hệ tiết niệu, kh&ocirc;ng mang thai, chế độ sinh hoạt đều đặn, kh&ocirc;ng mất qu&aacute; nhiều nước qua mồ h&ocirc;i, chế độ dinh dưỡng c&acirc;n đối v&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c chất k&iacute;ch th&iacute;ch th&igrave; một ng&agrave;y, lượng nước tiểu thải ra sẽ tương ứng với lượng nước uống v&agrave;o trong ng&agrave;y</p> <p>Khi b&agrave;ng quang được dung nạp khoảng từ 250 – 350ml nước tiểu sẽ k&iacute;ch th&iacute;ch cơ thể g&acirc;y n&ecirc;n cảm gi&aacute;c muốn đi tiểu, người b&igrave;nh thường sẽ đi tiểu chủ yếu v&agrave;o ban ng&agrave;y, ban đ&ecirc;m thường tiểu rất &iacute;t hoặc kh&ocirc;ng mắc tiểu.</p> <p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/di-tieu-nhieu-la-benh-gi/imager_1_7943_700.jpg" alt="*"></div></p> <p><em>Lượng nước tiểu thải ra c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o lượng nước m&agrave; bạn cung cấp cho cơ thể mỗi ng&agrave;y</em></p> <h3>Qu&aacute; tr&igrave;nh tạo ra nước tiểu&nbsp;</h3> <p>Nước tiểu được tạo ra ở thận qua 2 giai đoạn:&nbsp;</p> <p>Đầu ti&ecirc;n l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh lọc ở cầu thận l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh dịch đi từ l&ograve;ng mạch để v&agrave;o bọc Bowman th&ocirc;ng qua ba lớp tế b&agrave;o từ tế b&agrave;o biểu m&ocirc; mao mạch đến m&agrave;ng đ&aacute;y. Nước tiểu v&agrave;o được trong bọc Bowman gọi l&agrave; nước tiểu đầu c&oacute; chứa th&agrave;nh phần c&aacute;c chất h&ograve;a tan giống huyết tương c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ. Qu&aacute; tr&igrave;nh lọc diễn ra nhờ v&agrave;o sự ch&ecirc;nh lệch &aacute;p suất giữa c&aacute;c lớp m&agrave;ng.</p> <p>Tiếp theo l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh lọc l&agrave; sự t&aacute;i hấp thu nước, c&aacute;c chất dinh dưỡng cần thiết v&agrave; b&agrave;i tiết c&aacute;c chất diễn ra ở hệ thống ống thận. Nước v&agrave; c&aacute;c chất dinh dưỡng sau qu&aacute; tr&igrave;nh lọc vẫn c&ograve;n tồn tại rất nhiều trong nước tiểu đầu, do đ&oacute; cần phải c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i hấp thu để c&aacute;c chất dinh dưỡng đi ngược lại v&agrave;o v&agrave; c&ocirc; đặc nước tiểu, chỉ c&oacute; những chất cặn b&atilde; m&agrave; cơ thể kh&ocirc;ng dung nạp được mới được đẩy ra ngo&agrave;i. Trong hệ thống ống thận, qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i hấp thu v&agrave; b&agrave;i tiết của nước tiểu sẽ diễn ra ở ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa v&agrave; ống g&oacute;p. Nhờ vậy m&agrave; c&aacute;c chất dinh dưỡng sẽ được hấp thu lại một c&aacute;ch tối đa.</p> <p>Nước tiểu c&ograve;n lại sau qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;i hấp thu, c&ocirc; đặc v&agrave; b&agrave;i tiết rồi đổ v&agrave;o bể thận, theo niệu quản xuống b&agrave;ng quang v&agrave; cuối c&ugrave;ng được thải ra ngo&agrave;i.</p> <h2><strong>2. Điều g&igrave; khiến một người đi tiểu nhiều lần trong ng&agrave;y?&nbsp;</strong></h2> <p>Trường hợp nếu bạn đi tiểu qu&aacute; 10 lần trong một ng&agrave;y sẽ được gọi l&agrave; tiểu nhiều. Nếu bạn dung nạp nước v&agrave;o cơ thể nhiều th&igrave; c&oacute; thể xem đ&acirc;y l&agrave; biểu hiện b&igrave;nh thường. Tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn cung cấp nước &iacute;t, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng c&aacute;c thuốc lợi tiểu, ăn b&igrave;nh thường nhưng vẫn đi tiểu li&ecirc;n tục th&igrave; cần ch&uacute; &yacute; v&igrave; c&oacute; thể l&agrave; dấu hiệu của một số bệnh l&yacute; trong cơ thể.</p> <p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/di-tieu-nhieu-la-benh-gi/imager_2_7943_700.jpg" alt="*"></div></p> <p><em>Đi tiểu li&ecirc;n tục qu&aacute; nhiều lần trong một ng&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; biểu hiện của bệnh l&yacute;</em></p> <h3>Đi tiểu nhiều do mắc c&aacute;c bệnh li&ecirc;n quan đến hệ tiết niệu</h3> <p>Hệ tiết niệu l&agrave; cơ quan sản xuất v&agrave; đ&agrave;o thải nước tiểu, do đ&oacute; xảy ra bất thường n&agrave;o đều c&oacute; thể l&agrave;m rối loạn qu&aacute; tr&igrave;nh tiểu tiện khiến cơ thể li&ecirc;n tục muốn b&agrave;i trừ nước tiểu.

Đang xem: đi tiểu nhiều là bệnh gì

Xem thêm: Sức Khỏe Là Gì – định Nghĩa Sức Khỏe Toàn Diện

Xem thêm: Tác dụng của chổi than là gì ?

Người đi tiểu nhiều lần trong một ng&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; do mắc c&aacute;c bệnh như: nhiễm khuẩn hoặc c&oacute; dị vật, sỏi ở đường tiết niệu, vi&ecirc;m đường tiết niệu, vi&ecirc;m b&agrave;ng quang kẽ, hội chứng b&agrave;ng quang k&iacute;ch th&iacute;ch, ung thư b&agrave;ng quang, suy tuyến thượng thận, hội chứng thận hư, hoặc bị hẹp niệu đạo.</p> <h3>Đi tiểu li&ecirc;n tục do c&aacute;c bệnh về tiền liệt tuyến</h3> <p>Tiền liệt tuyến l&agrave; bộ phận nằm dưới b&agrave;ng quang, bao quanh đầu niệu đạo. Tiền liệt tuyến chỉ c&oacute; ở nam giới đảm nhận 2 chức năng quan trọng l&agrave; tiết v&agrave; dự trữ tinh dịch, co b&oacute;p đồng thời kiểm so&aacute;t nước tiểu, kh&ocirc;ng để nước tiểu v&agrave; tinh dịch ra ngo&agrave;i c&ugrave;ng một l&uacute;c.&nbsp;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sự co thắt sẽ l&agrave;m đ&aacute;y b&agrave;ng quang đ&oacute;ng lại, ngăn kh&ocirc;ng để tinh dịch chảy ngược v&agrave;o b&agrave;ng quang khi ph&oacute;ng tinh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; c&aacute;c bệnh l&yacute; về tiền liệt tuyến sẽ c&oacute; thể g&acirc;y ra k&iacute;ch ứng b&agrave;ng quang dẫn đến đi tiểu nhiều lần. C&aacute;c bệnh l&yacute; m&agrave; nam giới cần ch&uacute; &yacute; khi mắc chứng đi tiểu li&ecirc;n tục như vi&ecirc;m hoặc u xơ tuyến tiền liệt.</p> <h3>C&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c</h3> <p>Một số nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c khiến bạn đi tiểu thường xuy&ecirc;n trong một ng&agrave;y như:&nbsp;</p> <p>Mắc bệnh đ&aacute;i th&aacute;o đường đi k&egrave;m với biểu hiện kh&ocirc; da, sụt c&acirc;n,…</p> <p>Stress qu&aacute; độ cũng c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&agrave; &iacute;t người để &yacute;. T&igrave;nh trạng lo lắng, mệt mỏi thường xuy&ecirc;n c&oacute; thể g&acirc;y ra bệnh trầm cảm, mất ngủ khiến đi tiểu nhiều lần, nhất l&agrave; v&agrave;o ban đ&ecirc;m.</p> <p>Hệ thần kinh bị tổn thương hoặc đang mắc c&aacute;c bệnh l&yacute; như tai biến mạch m&aacute;u n&atilde;o, chấn thương tủy sống,… cũng c&oacute; thể khiến cho qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm so&aacute;t tại b&agrave;ng quang gặp sự cố, khiến cơ thể li&ecirc;n tục k&iacute;ch th&iacute;ch, tạo cảm gi&aacute;c buồn tiểu v&agrave; phải đi tiểu nhiều lần.</p> <p>Tiểu nhiều sinh l&yacute;.</p> <p>Uống nhiều nước l&agrave;m tăng lưu lượng m&aacute;u đến thận, khiến thận l&agrave;m việc nhiều hơn.</p> <p>Uống nhiều cafe, ch&egrave;, thuốc lợi tiểu.</p> <p>Đang d&ugrave;ng c&aacute;c thuốc trợ tim như: digitalin, ubain, long n&atilde;o.</p> <p>Đang trong giai đoạn ủ bệnh với c&aacute;c nh&oacute;m bệnh: thương h&agrave;n, vi&ecirc;m phổi, vi&ecirc;m gan virus, c&uacute;m,&hellip;</p> <p>Do tiết trời qu&aacute; lạnh, việc tho&aacute;t nước qua da k&eacute;m đi, đồng nghĩa với việc thận phải b&agrave;i tiết nhiều hơn.</p> <p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/di-tieu-nhieu-la-benh-gi/imager_3_7943_700.jpg" alt="*"></div></p> <p><em>Người thường xuy&ecirc;n bị stress hoặc gặp c&aacute;c vấn đề thần kinh cũng c&oacute; thể dẫn đến việc đi tiểu nhiều lần</em></p> <h2><strong>3. Những lời khuy&ecirc;n về chế độ ăn uống nhằm hạn chế t&igrave;nh trạng đi tiểu nhiều lần?&nbsp;</strong></h2> <p>Ngo&agrave;i việc c&oacute; thể mắc c&aacute;c bệnh l&yacute; n&oacute;i tr&ecirc;n th&igrave; đi tiểu nhiều lần trong một ng&agrave;y khiến người bị bệnh cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt cũng như ảnh hưởng đến chất lượng c&ocirc;ng việc. Do đ&oacute;, nhằm gi&uacute;p người bệnh hạn chế được t&igrave;nh trạng đi tiểu li&ecirc;n tục, MEDLATEC tư vấn cho c&aacute;c độc giả chế độ ăn d&agrave;nh cho người mắc phải triệu chứng n&agrave;y như sau:&nbsp;</p> <p>Cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể, tốt nhất l&agrave; 2 l&iacute;t mỗi ng&agrave;y ở người b&igrave;nh thường. Uống nước qu&aacute; &iacute;t hay qu&aacute; nhiều cũng đều kh&ocirc;ng phải l&agrave; phương ph&aacute;p khoa học cho cơ thể bạn.</p> <p>Hạn chế c&aacute;c thức uống c&oacute; gas, cồn, nước ngọt v&igrave; n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m tăng lượng nước tiểu.</p> <p>Cafein l&agrave; một chất c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu do đ&oacute;, hạn chế c&aacute;c chất chứa cafein như cafe, kh&ocirc;ng h&uacute;t thuốc l&aacute; sẽ gi&uacute;p bạn hạn chế việc đi tiểu li&ecirc;n tục.</p> <p>C&aacute;c loại thực phẩm như cam, qu&yacute;t, chanh,… c&oacute; chứa axit đều dễ d&agrave;ng g&acirc;y k&iacute;ch ứng b&agrave;ng quang khiến bạn nhanh ch&oacute;ng buồn tiểu.</p> <p>Ăn nhiều loại thực phẩm gi&agrave;u chất xơ để gi&uacute;p cơ thể duy tr&igrave; nồng độ kiềm ổn định, giảm c&aacute;c &aacute;p lực l&ecirc;n thận.</p> <p>Bổ sung c&aacute;c loại thực phẩm gi&agrave;u protein thực vật, động vật, c&aacute;c chế phẩm từ đậu, ng&ocirc;, thịt nạc, c&aacute;, g&agrave;,… đều c&oacute; lợi với người đi tiểu nhiều.</p> <p>Hạn chế đồ cay, n&oacute;ng cũng l&agrave; c&aacute;ch để bảo vệ b&agrave;ng quang của bạn.</p> <p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/di-tieu-nhieu-la-benh-gi/imager_4_7943_700.jpg" alt="*"></div></p> <p><em>Cung cấp vừa đủ lượng nước cho cơ thể mỗi ng&agrave;y</em></p> <p>Đừng chủ quan nếu bạn đang mắc chứng đi tiểu nhiều. Nếu bạn hoặc người th&acirc;n của bạn lu&ocirc;n phải li&ecirc;n tục v&agrave;o nh&agrave; vệ sinh để &ldquo;xả&rdquo; nước tiểu th&igrave; h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng đến gặp b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa để được kiểm tra kỹ hơn. Bạn cũng c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với c&aacute;c b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa Nội tiết của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC th&ocirc;ng qua hotline: <strong>1900 56 56 56</strong>, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nhanh ch&oacute;ng gi&uacute;p đỡ bạn.</p> </p> <br>

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *