Coverage Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt <br></h1> </a> <br><h2>coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_1_5179_700.jpg" alt="*"></div></h2>coverage /"kʌvəridʤ/
<b> danh từ</b><b> vùng được gộp vào; số lượng được gôm ào</b><b> sự theo dõi để điện tin tức về (báo chí)</b>
<br><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;khoảng đo<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;khoảng quét<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;lớp bảo vệ<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự phủ sónghemispherical coverage: sự phủ sóng bán cầuspot beam coverage: sự phủ sóng bằmg chùm điểm<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự quét<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng hoạt động<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng phổ sóngLĩnh vực: hóa học &amp; vật liệu<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;cự ly tác dụngLĩnh vực: điện lạnh<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;độ phủdegree of coverage: mật độ phủ sóng<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;độ quétLĩnh vực: đo lường &amp; điều khiển<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;khoảng bao quátLĩnh vực: xây dựng<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự bao quát<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;tầm tác dụng<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng tác dụng</TABLE>area coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;phạm vi bao quát</TD></TR></TABLE>area coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng bao quát</TD></TR></TABLE>coverage area<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng được bao phủ</TD></TR></TABLE>coverage area<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng phủ sóng</TD></TR></TABLE>coverage area (of a space station)<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng của trạm không gian</TD></TR></TABLE>coverage extent<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;giới hạn lớp đối tượng</TD></TR></TABLE>coverage overlap<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng chung</TD></TR></TABLE>coverage overlap<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng trùng lặp</TD></TR></TABLE>coverage presentation<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự trình bày độ mở</TD></TR></TABLE>coverage probability<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;xác suất bao phủ</TD></TR></TABLE>earth coverage antenna<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;ăng ten bao phủ toàn trái đất</TD></TR></TABLE>effective coverage range<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng bao phủ hiệu dụng</TD></TR></TABLE>frequency coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức quét tần số</TD></TR></TABLE>global coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;tầm phủ sóng toàn cầu</TD></TR></TABLE>hemispherical coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng phủ sóng bán cầu</TD></TR></TABLE>index coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;lớp chỉ số</TD></TR></TABLE>ink coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức phủ mực</TD></TR></TABLE>ink coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mực trải mực</TD></TR></TABLE>interstice coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;hành lang mù</TD></TR></TABLE>live coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng phủ sóng trực tiếp</TD></TR></TABLE>network coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;khoảng phủ sóng</TD></TR></TABLE>network coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;lớp đối tượng mạng</TD></TR></TABLE>network coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng phủ sóng của đài</TD></TR></TABLE>network coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng phủ sóng của mạng</TD></TR></TABLE>primary coverage area<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng dịch vụ chính</TD></TR></TABLE>satellite coverage area<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng bao phủ của vệ tinh</TD></TR></TABLE> <div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;độ bao phủ (của đài truyền hình…)<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;hạng mục bảo hiểm<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;lượng khán thính giả<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức bảo hiểm<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;phạm vi bảo hiểmextended coverage: phạm vi bảo hiểm mở rộng<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;phạm vi đạt tới (của quảng cáo…)<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;vùng phủ sóng</TABLE>additional coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự bảo hiểm thêm</TD></TR></TABLE>aggregate cost of coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;tổng giá trị nhận bảo hiểm</TD></TR></TABLE>asset coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức đảm bảo trả nợ bằng tài sản</TD></TR></TABLE>blanket coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức phủ sóng (của truyền thanh hoặc truyền hình)</TD></TR></TABLE>bond interest coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức bảo chứng lãi cổ phiếu</TD></TR></TABLE>commodity coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;phạm vi hàng hóa</TD></TR></TABLE>coverage rate<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức (tiền) bảo chứng</TD></TR></TABLE>coverage ratio<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;tỉ suất năng lực trả nợ</TD></TR></TABLE>coverage suspension<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự đình chỉ bảo hiểm</TD></TR></TABLE>debt service coverage ratio<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;tỉ suất bảo đảm trả nợ</TD></TR></TABLE>deficit coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;bù đắp lỗ</TD></TR></TABLE>excess coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;bảo hiểm vượt mức</TD></TR></TABLE>extended coverage endorsement<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;bổ ước mở rộng</TD></TR></TABLE>extended coverage endorsement<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;triển hạn bảo hiểm</TD></TR></TABLE>fixed charge coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức bảo chứng phí cố định</TD></TR></TABLE>full coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự đảm nhận bảo hiểm hoàn toàn</TD></TR></TABLE>gap in coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự bảo hiểm không đủ</TD></TR></TABLE>geographic coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;phạm vi địa lý</TD></TR></TABLE>import-export coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;tỉ lệ xuất bù nhập</TD></TR></TABLE>. import-export coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;tỷ lệ xuất bù nhập</TD></TR></TABLE>income coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;hệ số thu nhập trả nợ</TD></TR></TABLE>insurance coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;phạm vi bảo hiểm</TD></TR></TABLE>market coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức (che) phủ thị trường</TD></TR></TABLE>market coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;sự bao phủ thị trường</TD></TR></TABLE>overall market price coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức bảo đảm giá cả trên toàn thị trường</TD></TR></TABLE>partial coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;trả bồi thường một phần</TD></TR></TABLE>preferred dividend coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức bảo đảm trả cổ tức ưu đãi</TD></TR></TABLE>sales coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;mức bao phủ thị trường</TD></TR></TABLE>sales coverage<div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/coverage-la-gi/imager_2_5179_700.jpg" alt="*"></div>&nbsp;phạm vi tiêu thụ</TD></TR></TABLE> <p> o&nbsp;&nbsp; s&#7921; che ph&#7911;; t&#7847;m &#7843;nh h&#432;&#7903;ng, c&#7921; ly tác d&#7909;ng </p> <h3>Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm</h3><p><b>COVERAGE</b></p> Phạm vi bảo hiểmSự bảo vệ trong một đơn bảo hiểm. Trong bảo hiểm tài sản, phạm vi bảo hiểm liệt kê các rủi ro được bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm, địa điểm được bảo hiểm, các cá nhân được bảo hiểm và các hạn mức bồi thường. Trong bảo hiểm nhân thọ, phạm vi bảo hiểm chính là số tiền bảo hiểm trả trong trường hợp người được bảo hiểm còn sống và trong trường hợp người được bảo hiểm chết.<p><b>Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs):</b> cover, coverage, covering, cover, uncover, undercover, uncovered</p><p><b>Xem thêm:</b> insurance coverage, reporting, reportage</p>
<br>Tra câu | Đọc báo tiếng Anh<br><h2>coverage</h2><h3>Từ điển Collocation</h3><p><b>coverage </b>noun </p> <p> ADJ. <b> considerable, extensive, massive </b>There"s been massive television coverage of the World Cup. <b>| comprehensive, full | detailed, in-depth | wide, widespread | national, international, worldwide | limited | media, news, newspaper, press, radio, television/TV </b>The television company was given a special award for its news coverage.

Đang xem: Coverage là gì

Xem thêm: Timekeeping Là Gì – Mấy Bài đọc Phục Vụ ôn Thi Eilts

Xem thêm: Offer Là Gì – Nghĩa Của Từ Offer

<b>| live </b>There"s live coverage of the match on BBC1. <b>| exclusive </b> </p> <p> VERB + COVERAGE <b> give sth, provide (sth with) </b>The minister"s resignation was given widespread coverage. <b>| attract, get, have, receive </b>The wedding had wide press coverage. </p> <p> COVERAGE + VERB <b> focus on sth </b>Media coverage of the march focused on the few fights that broke out. </p><h3>Từ điển WordNet</h3><br><p>n. </p>the total amount and type of insurance carried; insurance coveragethe extent to which something is covered<p>the dictionary"s coverage of standard English is excellent</p>the news as presented by reporters for newspapers or radio or television; reporting, reportage<p>they accused the paper of biased coverage of race relations</p> <br> <h3>Bloomberg Financial Glossary</h3>保额|承保范围保额;承保范围
See: Fixed-charge coverage <h3>English Synonym and Antonym Dictionary</h3>
syn.: insurance coverage reportage reporting
<br>

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *