Cách Sửa Lỗi Phông Chữ Trong Word 2013

<p><strong>C&aacute;ch sửa lỗi font chữ trong word</strong> 2016 d&agrave;nh cho những ai cần. Lỗi chữ biến th&agrave;nh &ocirc; vu&ocirc;ng, lỗi chữ biến th&agrave;nh dấu hỏi, nhảy font…thường xuất hiện trong qu&aacute; tr&igrave;nh bạn download t&agrave;i liệu về m&aacute;y t&iacute;nh m&igrave;nh. Lỗi ph&ocirc;ng chữ tuy phổ biến nhưng c&aacute;ch sửa lỗi font th&igrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng biết c&aacute;ch. Do đ&oacute; m&igrave;nh sẽ hướng dẫn cụ thể cho c&aacute;c bạn.</p><h2><strong>C&aacute;ch sửa lỗi font chữ khi download t&agrave;i liệu</strong></h2><p><strong>C&aacute;ch sửa lỗi font chữ khi download t&agrave;i liệu</strong> như thế n&agrave;o?&nbsp;Lỗi font chữ thường xảy ra khi bạn download file word tr&ecirc;n mạng.

Đang xem: Cách sửa lỗi phông chữ trong word 2013

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Idm Báo Fake Serial Number

Xem thêm: Sửa Lỗi Failed To Detect Location Pokemon Go Sửa Lỗi

Nếu bạn bối rối khi gặp vấn đề đ&oacute; th&igrave; đừng lo, c&aacute;ch giải quyết n&oacute; rất đơn giản v&agrave; được hướng dẫn đầy đủ trong b&agrave;i viết n&agrave;y.</p><p><strong>C&Aacute;CH 1: C&Agrave;I BỘ FONT VỀ M&Aacute;Y T&Iacute;NH CỦA BẠN</strong></p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin&nbsp;gửi tặng bạn bộ Font gồm to&agrave;n bộ c&aacute;c font cơ bản gi&uacute;p bạn khắc phục việc lỗi font trong Word. (bộ font n&agrave;y chỉ c&oacute; 5 MB th&ocirc;i v&agrave; n&oacute; rất hữu &iacute;ch trong nhiều trường hợp, bạn n&ecirc;n tải về nh&eacute;). Khi c&oacute; bộ font n&agrave;y rồi, mỗi khi bạn download file word tr&ecirc;n mạng th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng gặp phải trường hợp file bị lỗi font nữa.</p><p><strong>Link tải miễn ph&iacute;</strong>: https://drive.google.com/file/d/0BxFyG2NjKljCWjVpajdBTUktc2M/view?usp=sharing&nbsp;</p><p>Sau khi tải về, bạn giải n&eacute;n file .rar v&agrave; copy to&agrave;n bộ font đ&oacute; v&agrave;o đường dẫn: <strong>C:WindowsFonts</strong></p><p>V&agrave; b&acirc;y giờ bạn h&atilde;y mở lại file word ra, văn bản của bạn sẽ kh&ocirc;ng bị lỗi font chữ nữa.</p><p><strong>C&Aacute;CH 2: SỬ DỤNG UNIKEY TOOLKET CỦA UNIKEY</strong></p><p>Nếu c&aacute;c bạn đang x&agrave;i phi&ecirc;n bản word 2010, 2013 th&igrave; h&atilde;y đọc ngay<strong> c&aacute;ch sửa lỗi font chữ trong word 2010 </strong>c&aacute;c bạn nh&eacute;<strong>.</strong></p><p><strong>Bước 1</strong>: B&ocirc;i đen đoạn văn bản bị lỗi font &rarr; chuột phải chọn Copy (ph&iacute;m tắt: Ctrl + C).</p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/image/image/image/image/cach-sua-loi-phong-chu-trong-word-2013/imager_1_328_700.jpg" alt="*"></div><p><strong>Bước 2: </strong>Click chuột phải ở biểu tượng Unikey trong m&aacute;y t&iacute;nh của bạn &rarr; chọn C&ocirc;ng cụ (ph&iacute;m tắt: Ctrl + Shift + F6)</p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/image/image/image/image/cach-sua-loi-phong-chu-trong-word-2013/imager_2_328_700.jpg" alt="*"></div><p><strong>Bước 3:</strong> Hộp thoại Unikey Toolkit xuất hiện, khi ấy Nguồn đang l&agrave; Unicode, Đich l&agrave; TCVN3 (ABC), bạn click chọn Đảo bảng m&atilde;:</p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/image/image/image/image/cach-sua-loi-phong-chu-trong-word-2013/imager_3_328_700.jpg" alt="*"></div><p>L&uacute;c đ&oacute;,&nbsp;Nguồn</strong>&nbsp; sẽ đổi th&agrave;nh&nbsp;TCVN3 (ABC),&nbsp;</strong>Đ&iacute;ch</strong>&nbsp; đổi th&agrave;nh&nbsp;Unicode:</strong></p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/image/image/image/image/cach-sua-loi-phong-chu-trong-word-2013/imager_4_328_700.jpg" alt="*"></div><p>Bước 4:</strong> &nbsp; Click chọn&nbsp;Chuyển m&atilde;&nbsp;&rarr;</strong>&nbsp;1 hộp thoại xuất hiện, bạn chọn&nbsp;OK&nbsp;&rarr;</strong>&nbsp;Đ&oacute;ng</strong></p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/image/image/image/image/cach-sua-loi-phong-chu-trong-word-2013/imager_5_328_700.jpg" alt="*"></div><p>Bước 5: </strong>&nbsp; Mở văn bản của bạn ra,&nbsp; chuột phải&nbsp;&rarr;</strong>&nbsp; chọn&nbsp;Paste&nbsp;</strong>(ph&iacute;m tắt:&nbsp;Ctrl + P)</strong></p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/image/image/image/image/cach-sua-loi-phong-chu-trong-word-2013/imager_6_328_700.jpg" alt="*"></div><p><strong>V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; kết quả:</strong></p><div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/image/image/image/image/cach-sua-loi-phong-chu-trong-word-2013/imager_7_328_700.jpg" alt="*"></div><p><em>Văn bản của bạn đ&atilde; bị hết lỗi font v&agrave; bạn c&oacute; thể đọc văn bản b&igrave;nh thường. Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 2 c&aacute;ch m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i hướng dẫn để bạn c&oacute; thể khắc phục lỗi font chữ trong Word. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng!&nbsp;</em></p><p><em>=&gt;&gt;C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m c&aacute;c thủ thuật word 2003,2007,2010,2013,2016 tại: <strong>Vngg.net &mdash; Chia Sẻ C&aacute;c Thủ Thuật Hay Về Word &amp; Excle, Powerpoint</strong></em></p><br>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.