[123doc] – cac-dang-bai-tap-mon-quan-tri-tai-chinh – CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Dạng 1: – Studocu

CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Dạng 1: Tính chi phí của mỗi cách thức thanh toán cho hàng hóa mà doanh nghiệp

mua

Vấn đề đặt ra
Doanh nghiệp mua một hàng hóa và có các cách thức chi trả số tiền thanh toán này khác nhau:
thanh toán ngay; thanh toán 1 nửa còn lại trả sau 1 năm; thanh toán ngay 20%, sau 2 năm thanh
toán 30%, sau 2 năm thanh toán hết….
 Vậy DN nên mua hàng theo cách thanh toán nào là tốt nhất? Ở đây, cách tốt nhất được hiểu
là có tổng chi phí (số tiền thanh toán) thấp nhất
Cách tính
Đối với mỗi cách thức chi trả (thanh toán) khác nhau sẽ có cách tính khác nhau. Tuy nhiên, chỉ
có 2 cách thanh toán chủ yếu đó là:
Thanh toán ngay:
Là hình thức DN mua hàng thanh toán ngay cho DN bán. Tổng chi phí bao gồm: giá mua + chi
phí vận chuyển (nếu có)
Thanh toán vào thời gian sau:
Là hình thức DN mua hàng thanh toán vào thời điểm sau cho DN bán (có thể là 1 năm, 2 năm)
hoặc thanh toán được 1 ít và còn lại để thanh toán sau.
Áp dụng công thức tính dòng tiền trong tương lai
A = (Giá mua x %giá trị thanh toán) / (1 + lãi suất trung bình trên thị trường)k
K là thời gian tại thời điểm DN thanh toán (k = 1, 2, 3..)
Bài tập minh họa
Công ty Nhật Long cần mua một lô hàng gồm 30 chiếc máy tính. Công ty nhận được 3 điện
chào hàng như sau với mức giá và các cách chi trả như sau:
Bức điện 1: Giá lô hàng là 180 trd. Chi phí vận chuyển bốc xếp đến tận nơi là 10 trd. Toàn bộ
chi phí (giá mua + chi phí vận chuyển) thanh toán ngay
Bức điện 2: Giá 200 trd, không mất tiền vận chuyển. Tiền hàng thanh toán ngay 50%, số còn lại
cho chịu sau 1 năm.

Bức điện 3: Giá hàng là 190 trd, ng mua phải tự vận chuyển (chi phí vận chuyển ước tính là
15trd). Tiền hàng thanh toán ngay 20%, thanh toán 30% sau 1 năm, sau 2 năm thanh toán hết số
còn lại.
Hãy tính toán để tư vấn công ty Nhật Long nên mua hàng theo điện chào hàng nào? Biết rằng lãi
suất trung bình trên thị trường hiện tại ổn định ở mức 8%/năm.
Giải
Xét tổng chi phí mà công ty Nhật Long phải trả theo các điện chào hàng.
Bức điện 1:
Tổng chi phí phải trả = Giá mua + chi phí vận chuyển = 180 + 10 = 190 trd
Bức điện 2:
Tổng chi phí phải trả = Giá mua x 50% + (Giá mua x 50%) / (1 + 0) 1 = 192 trd
Bức điện 3:
Tổng chi phí phải trả = Giá mua x 20% + (Giá mua x 30%) / (1 + 0) 1
+ (Giá mua x 50%) / (1 + 0) 2 + 15
= 191 trd
Với các điều kiện của bài toán thì công ty Nhật Long nên mua hàng theo điện chào hàng 1 vì có
tổng chi phí phải trả thấp nhất.
Chú ý
Việc tính toán và tư vấn cho công ty mua hàng theo bài trên là chúng ta loại trừ một số yếu tố
coi như không ảnh hưởng (thực tế thì có nhiều yếu tố tác động như: số tiền công ty hiện tại có
thể thanh toán ngay..)

Dạng 2: Xác định số tiền phải trả cuối mỗi kỳ, lập bảng thanh toán nợ (tính riêng

gốc và lãi) cho hình thức vay Ngân hàng hay mua trả góp

Vấn đề đặt ra
DN có vay một khoản tiền của Ngân hàng để sử dụng cho mục đích hoạt động kinh doanh với
mức lãi suất và thời hạn vay được xác định. Vậy số tiền lãi mà DN phải trả cho Ngân hàng vào
cuối mỗi kỳ là bao nhiêu?
DN mua hàng hóa theo hình thức trả góp cũng giống hình thức vay Ngân hàng (đều phải trả một
khoản tiền lãi vào cuối mỗi kỳ)
Cách tính

Năm 0 một 2 tam bốn 5

 1. Giá trị
 2. CPKH
 3. LNTT
 4. Thuế DN
 5. LNST
 6. Thanh lý
 7. Dòng tiền
  thuần

Chú ý : Các chỉ tiêu, số liệu có thể khác nhau ở mỗi bài. Ở đây chỉ là ví dụ minh họa

tin tức coin mới nhất
h 2 : Lập bảng thời hạn tịch thu bản chất Năm Luồng tiền vàng thuần thu đc Luồng tiền ảo tích góp một 28 28 2 35 63 tam 40 103 …

Xác định luồng tiền tích lũy và chú ý khi nào nó vượt quá số tiền đầu tư ban đầu của dự án
(luồng tiền ra ban đầu) thì dừng lại. Tính thời gian thu hồi vốn ở đây.
Giả sử Luồng tiền ra ban đầu là 100 trd. Luồng tiền tích lũy sau 3 năm là 103.
Dự án được chấp nhận nếu thời gian thu hồi vốn nhỏ hơn 3 năm.
Theo bảng trên dự án đc chấp nhận vì thời gian thu hồi vốn của nó là:
T = 2 + (100 – 63) / 40 = 2 (năm) = 2 năm 11 tháng 3 ngày < 3 năm Theo phương pháp tính NPV
Bước 1: Xác định giá trị khấu hao mỗi năm (tùy vào bài toán là tính theo phương pháp nào)
– Phương pháp đường thẳng
Mức khấu hao hàng năm là:
M(i) = NG / N = NG x T ( T là tỷ lệ khấu hao hàng năm T = 1/N )
– Phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh
Mức khấu hao hàng năm là:
M(i) = G(i) x Tđc với Tđc = T x H (H = 1 nếu N≤ 4 ; H = 2 nếu 4 < N ≤ 6 ; H = 2 nếu N> 6)

Chú ý : Khấu hao đi theo chiêu thức nà vào các năm đầu, 2 năm cuối khấu hao đi theo giải pháp đường thẳng liền mạch. Ta bắt buộc lập bảng sau ( minh họa ) Năm Giá trị vẫn lại ( Gi ) Tđc Mi một 100 0 40. 2 60 0 24. tam 36 0 14. bốn 11 0 5. 5 5 một 5 .

 • Phương pháp tỷ lệ giảm dần
  Mức khấu hao hàng năm là:
  M(i) = T(i) x NG
  T(i) = (Số năm sử dụng còn lại / Tổng số năm sử dụng )
  = {[(N – i + 1) x 2]} / {[N x (N+1)]}
  Ta nên lập bảng như sau:
  Năm T(i) NG M(i)
  1 5/15 120 40.
  2 4/15 120 32.
  3 3/15 120 24.
  4 2/15 120 16.
  5 1/15 120 8.

Cách 2 : Lập bảng lịch trình thanh toán nợ Nếu Doanh Nghiệp vay mượn ngân hàng nhà nước thì với bước nà. Nếu ko thì bỏ lỡ. Cách lập bảng & thống kê giám sát cũng như dạng 2 Cách ba : Tính NPV

 • Lập bảng xác định dòng tiền thuần (đây là ví dụ minh họa)
  Năm 0 1 2 3 4 5 6 7
 1. Giá trị 1.
 2. CPKH 535 344 221 142 91 82 82.
 3. LNTT 560 560 560 560 560 560 560.
 4. Thuế DN 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
 5. LNST 403 403 403 403 403 403 403.
 6. Thanh lý 500.
 7. Dòng tiền 938 747 624 545 494 485 985.

TH2 : i # k lúc nào là Doanh Nghiệp tái đầu tư thì NPV thế hệ tiếp tục đặc trưng NPV cũ .

Chuc cac ban thi

tot

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *