Affiliates Là Gì – Affiliate Marketing

<p>Affiliates l&agrave; người hay tổ chức tham gia chương tr&igrave;nh tiếp thị li&ecirc;n kết với mong muốn hưởng hoa hồng sau khi giới thiệu th&agrave;nh c&ocirc;ng sản phẩm của người kh&aacute;c hoặc c&ocirc;ng ty kh&aacute;c. Affiliates thường bị nhầm lẫn với c&aacute;c c&ocirc;ng ty con, đại l&yacute; ph&acirc;n phối, &hellip; Để hiểu r&otilde; hơn về Affiliates l&agrave; g&igrave;? H&atilde;y đọc b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y nh&eacute;! </p> <br> Việc làm Marketing – PR <h2>1. Kh&aacute;i niệm chung về Affiliates l&agrave; g&igrave;? </h2> <p>Ch&uacute;ng ta đ&atilde; nghe rất nhiều đến kh&aacute;i niệm c&aacute;c c&ocirc;ng ty con, đến c&aacute;c chi nh&aacute;nh ki&ecirc;n kết trong kinh doanh hay cộng sự kinh doanh, c&aacute;c kh&aacute;i niệm n&agrave;y thường bị nhầm lẫn với nhau. Những chi nh&aacute;nh li&ecirc;n kế trong kinh doanh n&agrave;y được gọi chung l&agrave; Affiliates. Vậy hiểu cặn kẽ Affiliates l&agrave; g&igrave;? Sự kh&aacute;c nhau giữa chi nh&aacute;nh li&ecirc;n kết kinh doanh, c&ocirc;ng ty con hay c&ocirc;ng sự doanh nghiệp như thế n&agrave;o? </p> <br> <div style="text-align:center"><img src="https://thienmaonline.vn/affiliates-la-gi/imager_1_10702_700.jpg" alt="*"></div> Kh&aacute;i niệm chung về Affiliates l&agrave; g&igrave;? <br> <h3>1.1. Affiliates l&agrave; &ldquo;li&ecirc;n kết chi nh&aacute;nh&quot;&nbsp;trong kinh doanh </h3> <p>Affiliates được hiểu l&agrave; một &quot;chi nh&aacute;nh&quot;&nbsp;li&ecirc;n kết doanh nghiệp đặc biệt với những doanh nghiệp trực tuyến. Affiliates l&agrave; người hay tổ chức tham gia chương tr&igrave;nh tiếp thị li&ecirc;n kết với mong muốn hưởng hoa hồng sau khi giới thiệu th&agrave;nh c&ocirc;ng sản phẩm của người kh&aacute;c hoặc c&ocirc;ng ty kh&aacute;c. </p> <p>Mỗi chi nh&aacute;nh, c&ocirc;ng ty con được xem l&agrave; một tệp đ&iacute;nh k&egrave;m trong hệ thống doanh nghiệp. Những Affiliates n&agrave;y dưới h&igrave;nh thức n&agrave;o đ&oacute; sẻ kết nối với doanh nghiệp c&ugrave;ng doanh nghiệp ph&aacute;t triển, kinh doanh. H&igrave;nh thức li&ecirc;n kết n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; một c&ocirc;ng ty con sẽ c&oacute; những hoạt động li&ecirc;n kết kinh doanh đặc biệt l&agrave; li&ecirc;n kế truyền th&ocirc;ng với c&ocirc;ng ty mẹ. C&ocirc;ng ty mẹ sẽ l&agrave; cổ đ&ocirc;ng lớn nhất trong một doanh nghiệp th&ocirc;ng thường tối thiểu tr&ecirc;n 51% cổ phần, c&aacute;c c&ocirc;ng ty con hay chi nh&aacute;nh sẽ c&oacute; số cổ phần &iacute;t hơn. </p> <p>Mỗi chi nh&aacute;nh tương tự như một c&ocirc;ng ty con trực thuộc sở hữu của c&ocirc;ng ty mẹ đồng thời c&oacute; cổ phần dưới 50% cổ phần doanh nghiệp. Hai c&ocirc;ng ty con c&oacute; thể li&ecirc;n kết với nhau nếu một trong hai c&oacute; cổ phần nhiều hơn, c&oacute; quyền kiểm so&aacute;t đối phương, hay cả hai c&oacute; cổ phần ngang nhau v&agrave; chịu quyền kiểm so&aacute;t bởi c&ocirc;ng ty thứ 3. Một c&ocirc;ng ty mẹ c&oacute; thể được li&ecirc;n kết bởi rất nhiều c&ocirc;ng ty kh&aacute;c bằng cổ phần, bằng c&aacute;ch nắm giữ lợi &iacute;ch tối thiểu (&iacute;t hơn 50% cổ phần) hoặc l&agrave; c&ocirc;ng ty con của những c&ocirc;ng ty kh&aacute;c. V&iacute; dụ với truyền h&igrave;nh quốc gia th&igrave; c&aacute;c đ&agrave;i truyền h&igrave;nh địa phương l&agrave; chi nh&aacute;nh của một mạng lưới truyền h&igrave;nh quốc gia. C&aacute;c đ&agrave;i địa phương n&agrave;y thuộc sở hữu của địa phương, nhưng họ sử dụng nội dung mạng, quảng c&aacute;o được chấp nhận v&agrave; kiểm duyệt bởi đ&agrave;i truyền h&igrave;nh quốc gia. </p> <p>Affiliates được sử dụng kh&aacute; nhiều trong b&aacute;n lẻ trực tuyến, li&ecirc;n kết đặc biệt trở n&ecirc;n phổ biến v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; t&iacute;ch cực của m&igrave;nh trong việc b&aacute;n h&agrave;ng, tiếp thị sản phẩm doanh nghiệp. Đ&oacute; l&agrave; khi c&aacute;c c&ocirc;ng ty con hay c&aacute;c chi nh&aacute;nh ki&ecirc;n kết với c&ocirc;ng ty con, chi nh&aacute;nh kh&aacute;c để b&aacute;n những sản phẩm v&agrave; dịch vụ của m&igrave;nh. V&iacute; dụ: C&aacute;c chi nh&aacute;nh của Amazon được gọi l&agrave; &quot;Amazon Associates&quot;. C&aacute;c c&ocirc;ng ty li&ecirc;n kết b&aacute;n sản phẩm của m&igrave;nh tr&ecirc;n trang web của Amazon v&agrave; Amazon lấy phần trăm lợi nhuận th&ocirc;ng qua việc cho ph&eacute;p Amazon Associates b&aacute;n sản phẩm tr&ecirc;n website của m&igrave;nh.&nbsp; Mối quan hệ n&agrave;y gọi l&agrave; tiếp thị li&ecirc;n kết. </p> <h3>1.2. Affiliates trong tiếp thị li&ecirc;n kết marketing </h3> <p>Affiliates trong tiếp thị li&ecirc;n kết gọi đầy đủ l&agrave; Affiliate marketing, đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức tiếp thị quảng c&aacute;o dựa tr&ecirc;n nền tảng truyền th&ocirc;ng qua mạng internet. Th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức n&agrave;y m&agrave; người tiếp thị quảng c&aacute;o sẽ quảng b&aacute; những dịch vụ của nh&agrave; cung cấp v&agrave; hưởng phần trăm hoa hồng từ những đơn h&agrave;ng th&ocirc;ng qua tiếp thị quảng c&aacute;o. Hay ngược lại, c&aacute;c c&ocirc;ng ty con được ph&eacute;p dựa quảng b&aacute; sản phẩm th&ocirc;ng qua việc sử dụng thương hiệu của c&ocirc;ng ty mẹ.

Đang xem: Affiliates là gì

Xem thêm: Solicitor Là Gì – Phân Biệt Lawyer, Attorney, Solicitor

Xem thêm: Raid Là Gì – Raid 0, 1, 5, 6, 10 Dùng để Làm Gì

</p> <br> <p>Trong hệ thống tiếp thị li&ecirc;n kết n&agrave;y sẽ bao gồm c&aacute;c th&agrave;nh ph&acirc;n cơ bản l&agrave; Nh&agrave; cung cấp, người tiếp thị v&agrave; hệ thống tiếp thị li&ecirc;n kết. Đầu ti&ecirc;n, nh&agrave; cung cấp được hiểu l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu tiếp thị, quảng c&aacute;o sản phẩm. Sau nh&agrave; cung cấp sẽ l&agrave; người tiếp thị những người chịu tr&aacute;ch nhiệm tiếp thị sản phẩm th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng của m&igrave;nh nổi bật nhất l&agrave; internet v&agrave; hưởng phần trăm hoa hồng từ sản phẩm b&aacute;n ra th&ocirc;ng qua qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp thị đ&oacute;. Một hệ thống đứng ở giữa đảm bảo cho những gian lận sẽ kh&ocirc;ng xảy ra giữa nh&agrave; cung cấp v&agrave; người tiếp thị đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hệ thống tiếp thị li&ecirc;n kết. Hệ thống tiếp thị li&ecirc;n kết n&agrave;y cũng gi&uacute;p t&iacute;nh to&aacute;n đem lại những hiệu quả c&ocirc;ng việc, c&ocirc;ng bằng hai b&ecirc;n, đồng thời cung cấp hệ thống tiếp thị li&ecirc;n kết tr&ecirc;n nền tảng hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của kh&aacute;ch h&agrave;ng m&igrave;nh. </p> <p>Hiện nay, trong thời buổi c&ocirc;ng nghệ số ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng mặt n&agrave;y, c&aacute;c h&igrave;nh thức tiếp thị li&ecirc;n kết cũng trở n&ecirc;n đa dạng hơn bao giờ hết. Tuy nhi&ecirc;n, về cơ bản c&oacute; ba phương thức tiếp thị li&ecirc;n kết phổ biến hơn cả l&agrave; CPL (cost per lead), CPI (cost per install), v&agrave; CPS (cost per sale). H&igrave;nh thức CPL l&agrave; thanh to&aacute;n theo đăng k&yacute;, nghĩa l&agrave; người tiếp thị li&ecirc;n kết sẽ nhận hoa hồng khi c&oacute; khắ h&agrave;ng thực hiện đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n, điền mẫu đơn, trả lời khảo s&aacute;t, &hellip; c&aacute;c h&agrave;nh động mang t&iacute;nh tương t&aacute;c với sản phẩm. Thanh to&aacute;n theo lượt c&agrave;i đặt (CPI), chủ yếu &aacute;p dụng với c&aacute;c sản phẩm l&agrave; phần mềm, ứng dụng, người tiếp thị li&ecirc;n kết sẽ được hưởng hoa hầu khi kh&aacute;ch h&agrave;ng thực hiện thao t&aacute;c tải, c&agrave;i đặt ứng dụng, phần mềm n&agrave;y. Cuối c&ugrave;ng l&agrave; phương thức CPS &ndash; tiếp thị li&ecirc;n kết theo doanh số b&aacute;n h&agrave;ng. Người tiếp thị họ sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng khi hoạt động tiếp thị li&ecirc;n kết của họ đem lại những đơn h&agrave;ng điện tử được thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng. </p> Việc làm Quản trị kinh doanh <h2>2. Affiliates những vấn đề về li&ecirc;n kết, thỏa thuận trong kinh doanh </h2> <p>Trong kh&ocirc;ng gian kinh doanh trực tuyến chi phối bởi những &ocirc;ng lớn như Amazon, eBay, Alibaba, &hellip; c&ograve;n rất nhiều những doanh nghiệp thương mại điện tử nhỏ lẻ kh&aacute;c ở Việt Nam như Shoppe, Tiki, Sendo, Timviec365.vn &hellip; D&ugrave; bạn kinh doanh sản phầm g&igrave;, bấn kề ng&agrave;nh nghề n&agrave;o bạn đều c&oacute; cơ hội d&agrave;nh cho m&igrave;nh một vị tr&iacute; ổn định tr&ecirc;n thị trường nếu bạn biết tận dụng những cơ hội m&agrave; nổi bật trong đ&oacute; l&agrave; li&ecirc;n kết kinh doanh. </p> <h3>2.1. Affiliates v&agrave; những thỏa thuận li&ecirc;n kết trong kinh doanh </h3> <p>Affiliates c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong b&aacute;n lẻ trực tuyến ch&iacute;nh l&agrave; thương mại điện tử. Trong chuỗi c&aacute;c Affiliates của m&igrave;nh, người b&aacute;n c&oacute; trang web v&agrave; chi nh&aacute;nh để b&aacute;n sản phẩm, họ c&oacute; quyền kiểm so&aacute;t v&agrave; phải trả tiền hoa hồng cho c&aacute;c chi nh&aacute;nh đ&oacute;. Giống như mối quan hệ giữa Timviec365.vn – ứng vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; tuyển dụng. Timviec365.vn sẽ đăng tin tuyển dụng nh&acirc;n sự từ nguồn tin cung cấp của nh&agrave; tuyển dụng, v&agrave; t&igrave;m kiếm ứng vi&ecirc;n cho nh&agrave; tuyển dụng đ&oacute;, nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; tr&aacute;nh nhiệm trả phần trăm hoa hồng c&ocirc;ng sức quảng c&aacute;o v&agrave; t&igrave;m kiếm m&agrave; Timviec365.vn phải bỏ ra. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; Affiliate &ndash; tiếp thị li&ecirc;n kết. </p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, nh&igrave;n từ g&oacute;c độ lợi &iacute;ch doanh nghiệp trong kinh doanh th&igrave; Affiliates kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&ocirc;ng ty con cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; chi nh&aacute;nh của một c&ocirc;ng ty ri&ecirc;ng biệt m&agrave; l&agrave; một nh&agrave; đầu tư độc lập. Mặc d&ugrave; những c&ocirc;ng ty kh&aacute;c họ c&oacute; quyền li&ecirc;n kết, c&oacute; quyền sở hữu nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; quyền kiểm so&aacute;t đặc biệt l&agrave; kiểm so&aacute;t ho&agrave;n to&agrave;n. Li&ecirc;n kết với c&ocirc;ng ty kh&aacute;c được xem l&agrave; h&igrave;nh thức th&uacute;c đẩy doanh nghiệp m&igrave;nh kiếm tiền nhiều hơn, nhanh hơn với số lượng sản phẩm b&aacute;n ra v&agrave; hợp đồng thu về lớn hơn. Giữa những doanh nghiệp n&agrave;y li&ecirc;n kết với nhau bằng hợp đồng thỏa thuận li&ecirc;n kết. </p> <br>

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *