Hawaiian Coinage

Obverse
Reverse

Inv  Num
Denomination

Date

Comments

Grade

 Value $ 56666
Hapa Haneri
Hawaii Cent
1847
Mintage: 100,000
About Uncirculated
$850.0083660
Hapa Haneri
Hawaii Cent
1847
Mintage: 100,000
About Uncirculated
$850.0088950 S
1847
Hapa Haneri
Hawaii Cent
Mintage 100,000
Extremely Fine
$600.0067711 C
Hapa Haneri
Hawaii Cent COPY
1847
Reproduction
MS-65
$15.0072621
Umi Keneta
Hawaii Dime
1883
 
About Uncirculated
$450.0056664
Umi Keneta
Hawaii Dime
1883
Original Toning
Extremely Fine OT
$300.0072622
Umi Keneta
Hawaii Dime
1883
 
Extremely Fine
$275.0077725
Umi Keneta
Hawaii Dime
1883
 
Extremely Fine
$275.0083661
Umi Keneta
Hawaii Dime
1883
 
Extremely Fine
$275.0056665
Umi Keneta
Hawaii Dime
1883
Original Toning
Very Fine OT
$125.0069685
Umi Keneta
Hawaii Dime
1883
 
Very Fine
$125.0056655
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
Original Toning
MS-63 OT
$500.0056658
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
 
About Uncirculated
$200.0056749
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
 
About Uncirculated
$200.0056659
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
Original Toning
Extremely Fine OT
$150.0068495
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
 
Extremely Fine
$150.0079687
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
 
Extremely Fine
$150.0086929
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
Original Toning
Extremely Fine
$150.0088382 S
1883
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
 
Extremely Fine
$150.0072919
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
 
Very Fine
$125.0073568
Hapaha
Hawaii Quarter Dollar
1883
 
Fine
$65.0056656
Hapaha
Hawaii Half Dollar
1883
Original Toning
About Uncirculated OT
$575.0056663
Hapaha
Hawaii Half Dollar
1883
Original Toning
Extremely Fine OT
$375.0083659
Hapalua
Hawaii Half Dollar
1883
 
Choice Very Fine
$250.0072620
Akahi Dala
Hawaii Dollar
1883
Cleaned!
Extremely Fine
$625.0082270

Akahi Dala
Hawaii Dollar
1883
 
Extremely Fine
$650.0085726
Hawaii Brass Token
1975
Honolulu Chamber of Commerce
King Kamehameha
Uncirculated
$12.0085727

Hawaii Brass Token
1970’s
Aloha Dollar
Coat of Arms
Uncirculated
$12.0085728
Hawaii Brass Token
1975
Hilo Dollar
Queen Liliuokalani
Uncirculated
$12.0085729
Hawaii Brass Token
1975
Kauai Dollar
Prince Kuhio
Uncirculated
$12.0085730
Hawaii Brass Token
1975
Maui Dollar
Lahaina
Uncirculated
$12.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *