Germany – Empire 5 Pfennig KM 11 Prices & Values | NGC

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

————-175.00——-

—0.100.504.00—-30.00–60.00——-

—0.301.005.00—-50.00–100.00——-

—0.301.006.00—-60.00–120.00——-

—0.301.005.00—-60.00–120.00——-

—0.301.006.00—-100.00–200.00——-

—0.201.005.00—-75.00–150.00——-

—0.100.504.00—-35.00–65.00——-

—12.5035.0050.00—-200.00–400.00——-

—0.301.005.00—-100.00–200.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—5.0017.5030.00—-200.00–400.00——-

—0.101.004.00—-50.00–100.00——-

—0.301.005.00—-100.00–200.00——-

—5.0020.00200.00—-500.00–1000.00——-

—4.0015.0025.00—-125.00–250.00——-

—3.0015.0022.50—-150.00–300.00——-

—50.00100.00200.00—-500.00–1000.00——-

—0.100.504.00—-25.00–50.00——-

—0.301.005.00—-35.00–70.00——-

—0.301.006.00—-70.00–125.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.201.005.00—-50.00–100.00——-

—4.0015.0020.00—-200.00–400.00——-

—0.201.005.00—-50.00–100.00——-

—0.100.504.00—-25.00–50.00——-

—0.301.005.00—-40.00–75.00——-

—0.301.506.00—-100.00–200.00——-

—1.004.0010.00—-200.00–400.00——-

—1.005.0012.50—-200.00–400.00——-

—0.201.005.00—-100.00–200.00——-

—0.302.507.50—-150.00–300.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.201.505.00—-70.00–125.00——-

—0.302.006.00—-125.00–250.00——-

—0.301.005.00—-50.00–100.00——-

—0.302.507.50—-100.00–200.00——-

—0.101.005.00—-40.00–75.00——-

—1500.005000.0010000.00—-15000.00–20000.00——-

—0.201.005.00—-50.00–100.00——-

—1.004.0010.00—-75.00–150.00——-

—0.100.503.00—-25.00–50.00——-

—0.301.003.00—-40.00–70.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.302.005.00—-100.00–200.00——-

—0.101.004.50—-75.00–150.00——-

—0.100.302.25—-20.00–40.00——-

—0.100.502.25—-30.00–60.00——-

—0.100.502.75—-40.00–80.00——-

—0.101.002.75—-25.00–50.00——-

—0.101.002.25—-50.00–100.00——-

—0.201.002.25—-40.00–75.00——-

—0.101.002.00—-20.00–40.00——-

—0.101.002.75—-30.00–60.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.101.003.00—-50.00–100.00——-

—0.101.002.75—-30.00–60.00——-

—0.101.002.25—-100.00–200.00——-

—0.101.002.25—-40.00–75.00——-

—0.101.002.00—-10.00–20.00——-

—0.101.002.25—-20.00–40.00——-

—0.101.002.75—-25.00–50.00——-

—0.101.002.25—-20.00–40.00——-

—0.101.002.25—-40.00–75.00——-

—0.101.002.25—-40.00–75.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—–5.00—————

————-165.00——-

—0.200.605.00—-30.00–50.00——-

—0.201.5012.00—-65.00–85.00——-

—0.402.5012.00—-90.00–120.00——-

—0.402.5010.00—-80.00–110.00——-

—0.503.5035.00—-290.00–350.00——-

—0.503.5025.00—-140.00–170.00——-

—0.200.805.00—-30.00–50.00——-

—0.402.5012.00—-80.00–110.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—1.003.5012.00—-60.00–80.00——-

—1.003.0011.00—-50.00–70.00——-

—1.506.0025.00—-140.00–170.00——-

—1.506.0020.00—-120.00–150.00——-

—0.204.006.00—-60.00–80.00——-

—0.602.0015.00—-90.00–120.00——-

—0.803.5018.00—-70.00–100.00——-

—1.004.0020.00—-165.00–225.00——-

—2.009.0055.00—-265.00–300.00——-

—1.006.0045.00—-215.00–250.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.206.0010.00—-55.00–75.00——-

—1.002.5015.00—-70.00–100.00——-

—1.506.0020.00—-120.00–150.00——-

—1.003.5020.00—-90.00–120.00——-

—2.008.0025.00—-290.00–350.00——-

—1.005.0028.00—-190.00–225.00——-

—0.200.802.50—-25.00–45.00——-

—0.201.006.00—-70.00–90.00——-

—0.401.807.00—-50.00–70.00——-

—0.201.006.00—-60.00–80.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—1.003.0016.00—-120.00–145.00——-

—0.602.5012.00—-110.00–135.00——-

—0.200.802.00—-20.00–35.00——-

—0.201.005.00—-30.00–50.00——-

—0.201.305.00—-35.00–55.00——-

—0.201.005.00—-40.00–60.00——-

—0.502.0015.00—-120.00–150.00——-

—0.201.8013.00—-120.00–150.00——-

—0.200.802.25—-12.00–25.00——-

—0.201.005.00—-30.00–50.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.301.805.00—-30.00–50.00——-

—0.301.805.00—-30.00–45.00——-

—1.002.506.00—-55.00–80.00——-

—0.502.005.00—-35.00–50.00——-

—30.0060.0080.00—-120.00–150.00——-

—0.200.502.50—-12.00–20.00——-

—0.201.003.00—-14.00–25.00——-

—0.301.505.00—-25.00–40.00——-

—0.501.505.00—-30.00–50.00——-

—0.502.008.00—-60.00–80.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.502.0010.00—-95.00–125.00——-

—1.005.005.00—-35.00–50.00——-

—0.401.509.00—-50.00–70.00——-

—0.602.5014.00—-95.00–125.00——-

—1.504.5018.00—-110.00–140.00——-

—2.0018.0050.00—-240.00–300.00——-

—1.009.0028.00—-160.00–190.00——-

—0.200.503.00—-20.00–30.00——-

—0.200.806.00—-30.00–50.00——-

—0.201.009.00—-50.00–70.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.201.5011.00—-55.00–75.00——-

—0.301.8020.00—-110.00–130.00——-

—30.0042.0070.00—-140.00–175.00——-

—0.200.501.50—-8.00–12.00——-

—0.201.002.50—-12.00–18.00——-

—0.402.003.00—-12.00–18.00——-

—0.402.003.00—-12.00–18.00——-

—0.401.002.50—-12.00–18.00——-

—0.201.002.00—-15.00–22.00——-

—0.200.802.00—-9.00–15.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.200.802.50—-13.00–18.00——-

—0.201.002.50—-17.00–25.00——-

—0.201.002.50—-17.00–25.00——-

—0.201.003.00—-27.00–35.00——-

—0.201.002.50—-17.00–25.00——-

—0.200.501.50—-9.00–15.00——-

—0.200.502.00—-12.00–18.00——-

—0.502.003.00—-14.00–20.00——-

—0.502.003.00—-14.00–20.00——-

—1.005.009.00—-60.00–80.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—10.0016.0035.00—-145.00–180.00——-

—0.200.501.00—-7.00–10.00——-

—0.200.801.50—-9.00–15.00——-

—0.201.003.50—-12.00–16.00——-

—0.201.002.50—-15.00–22.00——-

—0.201.003.00—-17.00–25.00——-

—0.201.002.50—-17.00–25.00——-

—0.101.002.00—-15.00–22.00——-

—1.008.0013.00—-50.00–70.00——-

—0.102.005.00—-25.00–40.00——-

PrAgGVGFVFXF505355586061626364656667686970

—0.507.0018.00—-60.00–80.00——-

—0.106.0014.00—-50.00–70.00——-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *