5 Pfennig German Empire 1890-1915 12

Product no.
Year of coining
Mint
Grade
Status
Price

111012-0044

1891

A Berlin

VF Very Fine

6.90 €

*

111012-0045

1893

D Munich

VF Very Fine

4.90 €

*

111012-0002

1893

F Stuttgart

VF Very Fine

3.60 €

*

111012-0003

1894

A Berlin

VF Very Fine

1.20 €

*

111012-0023

1894

D Munich

VF Very Fine

2.20 €

*

111012-0005

1897

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0031

1897

D Munich

VF Very Fine

6.90 €

*

111012-0006

1898

A Berlin

VF Very Fine

1.20 €

*

111012-0032

1898

J Hamburg

VF Very Fine

5.90 €

*

111012-0033

1899

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0034

1899

E Muldenhutten

VF Very Fine

2.10 €

*

111012-0008

1900

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0035

1900

E Muldenhutten

VF Very Fine

9.90 €

*

111012-0009

1900

F Stuttgart

VF Very Fine

1.30 €

*

111012-0010

1901

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0036

1902

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0048

1902

J Hamburg

VF Very Fine

6.90 €

*

111012-0011

1906

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0043

1906

F Stuttgart

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0012

1907

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0014

1908

A Berlin

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0038

1908

F Stuttgart

VF Very Fine

1.50 €

*

111012-0039

1908

G Karlsruhe

VF Very Fine

1.50 €

*

111012-0024

1909

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0015

1909

E Muldenhutten

VF Very Fine

2.10 €

*

111012-0025

1910

A Berlin

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0016

1911

A Berlin

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0047

1911

D Munich

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0017

1911

F Stuttgart

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0027

1911

J Hamburg

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0018

1912

A Berlin

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0029

1912

F Stuttgart

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0019

1912

G Karlsruhe

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0020

1913

A Berlin

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0030

1913

E Muldenhutten

VF Very Fine

3.10 €

*

111012-0021

1914

A Berlin

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0042

1914

D Munich

VF Very Fine

3.90 €

*

111012-0022

1914

J Hamburg

VF Very Fine

1.30 €

*

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *